• دو گوشی
  • دارای شیار کارت حافظه
  • خاصیت مغناطیسی گوشی ها